Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 sierpnia 2018
SŁUŻBA PERSONELU MEDYCZNEGO W WOT 1. Głównymi celami programu jest zwiększenie ilości personelu medycznego w Siłach Zbrojnych, a także rozwijanie kompetencji podwójnego zastosowania — przydatnych w Siłach Zbrojnych i w pracy na rynku cywilnym.
 2. WOT otwiera programy zarządzania talentami i zarządzania kompetencjami.
 3. Środowisko medyczne jest pierwszą grupą zawodową objętą programami.
 4. Nadzór nad realizacją programu w obszarze służby zdrowia realizuje Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia.
 5. Program zarządzania talentami związany będzie z typowaniem w służbie wojskowej osób o szczególnych predyspozycjach, którym będzie proponowane wspófinansowanie pozyskiwania kwalifikacji zbieżnych z ich predyspozycjami np. studia pielęgniarskie.
 6. Program zarządzania kompetencjami związany będzie z rozwijaniem kompetencji cywilnych już wnoszonych do WOT przez żołnierzy OT. Obejmował będzie finansowanie kursów i szkoleń specjalistycznych, które rozwijają już posiadane kompetencje w taki sposób, by były przydatne w służbie wojskowej i w dotychczasowej pracy zawodowej żołnierzy OT.
 7. Programami objęci będą żołnierze OT po zakończeniu 12 miesiąca służby. Warunkiem udziału w programie będzie osiągniecie określonych dla żołnierzy OT standardów szkoleniowych właściwych dla etapu służby na jakim się znajdują i pozytywna opinia dowódcy brygady OT.
 8. Personel medyczny zainteresowany pełnieniem służby OT będzie ją realizował w formie określonej ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP. Obowiązują go te same zasady naboru do służby i wymagania jak innych kandydatów.
 9. Programy obejmować będą kursy, szkolenia i studia realizowane również poza Siłami Zbrojnymi RP.
 10. Przystąpienie do programu wiązać się będzie z podjęciem zobowiązania do obowiązkowego czasu pozostania w służbie wojskowej. Czas trwania tego zobowiązania uzależniony będzie od typu kursu, szkolenia lub studiów, jego kosztów i czasu trwania.
 11. Przerwanie służby wojskowej w okresie trwania zobowiązania do służby będzie skutkować koniecznością zwrotu kosztów poniesionych przez Siły Zbrojne na kurs, szkolenie lub studia.
 12. W ramach programu możliwe będą między innymi następujące kierunki rozwoju zawodowego:
 1. skierowanie na kursy i szkolenia specjalistyczne prowadzone poza SZ RP:
  • kurs „wkłucia doszpikowe — zaawansowane techniki radujące życie"; 
  • kurs doskonalący z zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała w opiece — przedszpitalnej;
   kurs USG FAST w urazach;
  • kurs doskonalący z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym;
  • kurs doskonalący z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu,
 2. dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej dotyczy również pielęgniarek i pielęgniarzy czynnych zawodowo posiadających prawo wykonywania zawodu i obejmuje m.in.
  • szkolenia specjalizacyjne czyli specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo epidemiologiczne oraz w dziedzinie ochrona zdrowia pracujących – dla osób pracujących w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
  • kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo epidemiologiczne oraz w dziedzinie ochrona zdrowia pracujących - dla osób posiadających co najmniej 6-miesieczny staż pracy w zawodzie;
  • kursy specjalistyczne: leczenia ran, pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, szczepienia ochronne, wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ordynowanie leków i wypisywanie recept, terapia bólu ostrego u dorosłych, wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych, wywiad i badanie fizykalne;
  • kursy dokształcające w aspektach: leczenia ran, bezpiecznej linii naczyniowej, warunków sanitarnych i utrzymania higieny,
 3. dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów
  • studia wyższe licencjackie na kierunku pielęgniarstwo oraz studia wyższe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo - możliwe jest uzyskanie dofinansowania lub zwrot kosztów studiów. Wsparcie obejmowałoby okres kształcenia (studia licencjackie i/lub magisterskie) w czasie pełnienia TSW.

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl

  
 • BIP