Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 marca 2013 r. zostały wprowadzone obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.

W trakcie ćwiczeń żołnierze rezerwy będą zapoznani z najnowszym wyposażeniem i sprzętem będącym na wyposażeniu jednostek wojskowych oraz zmianami jakie w ostatnim okresie  dokonały się w Siłach Zbrojnych.

Dla wielu ćwiczących żołnierzy rezerwy będzie to również okazja sprawdzenia się oraz możliwość wstąpienia w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych jak też zawodowej służby wojskowej.

Odmowa powołania na ćwiczenia

Odmówić powołania na ćwiczenia nie można, niemniej jednak powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje za pomocą karty powołania, która jest decyzją administracyjną i od której zgodnie z ustawą służy odwołanie. Ponadto w uzasadnionych przypadkach Wojskowy Komendant Uzupełnień oraz Dowódca Jednostki Wojskowej może zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych.

Jak długo trwają ćwiczenia rezerwistów, na czym polegają?

Ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy mogą trwać od jednego do dziewięćdziesięciu dni. W 2019 roku planuje się ćwiczenia trwające do trzydziestu dni. Ćwiczenia będą polegały na przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego w obsłudze sprzętu i uzbrojenia wojskowego oraz szkolenia ogólnowojskowego w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się bronią i wyposażeniem osobistym.

Sprawa nieobecności w pracy

Na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Natomiast żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Wynagrodzenie finansowe.

Szkoleni zostaną umundurowani i wyposażeni zgodnie z należnościami określonymi normami dla danych rodzajów sił zbrojnych.

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje:

1.  za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dla starszego szeregowego powyższe świadczenie wynosi 94,40 zł za każdy odbyty dzień ćwiczenia, natomiast podoficer w stopniu plutonowego otrzyma 107,20 zł, co w przypadku ćwiczeń 30-dniowych daje odpowiednio kwoty – 2832 zł i  3 216 zł.

2.  dodatkowo, żołnierzom rezerwy wyznaczonym na stanowisko służbowe oficera lub podoficera przyznaje się dodatek o charakterze stałym (ofic. – do 15%, pdf. – do 5%). Ponadto, żołnierzom rezerwy mogą być przyznawane dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.

•         Dodatek operacyjny – 21 zł/dzień

•         Dodatek za rozminowanie – 23 zł/dzień

•         Dodatek desantowy – 9 zł (za każdy skok)

•         Dodatek za nurkowanie – 14 zł/godz.

•         Dodatek za służbę na morzu:

      * Okręt podwodny – 18 zł/dzień,

      * Okręt nawodny – 9 zł/dzień

      * Na innej jednostce pływającej – 6 zł/dzień

      * Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia:

         o      I stopień szkodliwości – 42 zł/mies.

         o      II stopień szkodliwości – 56 zł/mies.

         o     III stopień szkodliwości – 84 zł/mies.

         o      IV stopień szkodliwości – 126 zł/mies.

  • Dodatek funkcyjny od 5 do 10% kwoty należnego uposażenia zasadniczego

     

Stawki uposażenia za jeden dzień ćwiczeń żołnierzy rezerwy

                                     Kwota netto w złotych

Stopień wojskowy                   (na rękę)

szeregowy (marynarz) - 104,025  zł

starszy szeregowy (starszy marynarz) -  107,675 zł

kapral (mat) - 118,625 zł

starszy kapral (starszy mat) - 120,45 zł

plutonowy (bosmanmat) - 122,275 zł

sierżant (bosman) - 125,925 zł

starszy sierżant (starszy bosman) - 127,75 zł

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki - 131,4 zł

chorąży (chorąży marynarki) - 135,05 zł

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) - 140,525 zł

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) - 144,175 zł

podporucznik (podporucznik marynarki) - 153,3 zł

porucznik (porucznik marynarki) - 155,125 zł

kapitan (kapitan marynarki) - 164,25 zł

major (komandor podporucznik) - 186,15 zł

 

3.  świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

4.  ponadto wszystkim przysługuje zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej oraz powrotu do miejsca zamieszkania

Kto będzie powoływany na obowiązkowe szkolenia w 2019 roku?

Na obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, lub którym planuje się nadać taki przydział, w wieku określonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony, tzn. od 18 roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt trzy lata życia.

Gdzie będą odbywały się ćwiczenia?

Szkolenia będą realizowane w oparciu o bazę szkoleniową jednostek wojskowych, do których zostaną powołani żołnierze rezerwy, a także ośrodków szkolenia poligonowego. Żołnierze w czasie ćwiczeń będą zakwaterowani w obiektach koszarowych jednostek wojskowych. Ćwiczenia będą planowane w ciągu całego roku kalendarzowego, z wyjątkiem miesięcy – lipiec i sierpień.

Kto za to zapłaci? Czy rezerwiści dostaną zwolnienia z pracy?

Na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony, na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może - na własny koszt - wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Natomiast żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Kiedy zostanę powołany na ćwiczenia?

Przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych jest przedsięwzięciem planowym. Termin przeprowadzania ćwiczeń jest ustalany z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu przygotowania logistycznego jednostki wojskowej oraz zgromadzenia niezbędnych środków materiałowych przewidzianych do umundurowania, wyposażenia i przeszkolenia powoływanych żołnierzy rezerwy.

Na obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, lub którym planuje się nadać taki przydział. Karty powołania na ćwiczenia mają moc decyzji administracyjnej i w związku z tym nie mogą być doręczane później niż 14 dni przed terminem stawiennictwa.

Czy szkoleni dostaną ubiór wojskowy, diety?

Szkoleni zostaną umundurowani i wyposażeni zgodnie z należnościami określonymi normami dla danych rodzajów sił zbrojnych.

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego oraz świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie.

Dla szeregowego powyższe świadczenie wynosi 91,20 zł za każdy odbyty dzień ćwiczenia, natomiast podoficer w stopniu plutonowego otrzyma 107,20 zł.

Jak i z czego będą szkoleni?

Żołnierze rezerwy będą szkoleni według programów szkolenia, które obejmują wyszkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne na danym stanowisku służbowym, w szczególności będą zapoznawani z obsługą nowoczesnego sprzętu wojskowego.

Przez ile lat będą utrzymywane obowiązkowe szkolenia i ile osób planuje się przeszkolić?

Wprowadzenie ćwiczeń wojskowych wynika z potrzeb Sił Zbrojnych, które mogą występować w sposób okresowy i stały, na co wpływa w głównej mierze modernizacja techniczna i konieczność przeszkalania rezerwistów z zakresu obsługi eksploatacji nowoczesnego sprzętu. Liczbę żołnierzy rezerwy które mogą być w danym roku powołane do czynnej służby wojskowej, w tym na ćwiczenia wojskowe, określa corocznie Rada Ministrów wydając Rozporządzenie w tej sprawie.

Jakie uprawnienia posiadają żołnierzy rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych?

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują:

1. Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.

2. Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny.
3. Są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach których mają prawo wyboru w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej:

a) lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

b) świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
c) lekarza dentysty,

d) szpitala

4. W przypadku gdy żołnierze nie mogą uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

5. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, inne niż oznaczone znakiem „Rp”, finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

Jakie są konsekwencje karne wynikające z faktu nie stawiania się na ćwiczenia?

1) Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 § 1 Kodeksu karnego).

2) Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie: nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego, opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 4 oraz 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Rekompensata utraconych zarobków.

Żołnierzowi rezerwy na pisemny, uzasadniony i udokumentowany wniosek przysługuje świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych. Wniosek składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub  czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

 Do wniosku, dołącza się:

1) zaświadczenie, o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych, wydane przez dowódcę jednostki wojskowej,

2) zaświadczenie o wysokości kwoty dziennego wynagrodzenia utraconego przez żołnierza z tytułu:

  • wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, lub
  • prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy popezedzający okres odbytych cwiczen wojskowych, podzielona przez 252 i nastepnie pomnozona przez liczbe dni odbytych cwiczen wojskowych, lub
  •  prowadzonej działalności rolniczej, uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy, podzielonaprzez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem we współwłasności.

Od wniosku o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego nie jest pobierana opłata skarbowa. Wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania.

    <<wniosek>>   <<zaświadczenie>>

Uwaga: zamieszczony wniosek i zaświadczenie mają charakter poglądowy. Są one honorowane przez większość urzędów, jednakże niektórzy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogą wymagać wniosków i zaświadczeń na własnych formularzach.

<<Wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe w trybie ochotniczym>>

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl

    
  • BIP