Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
informacje dla pracodawców

10 maja 2010 r. opublikowane zostało Rozporządzenie MON z 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym  żołnierzy rezerwy za okres ćwiczeń wojskowych  lub pełnienia okresowej służby wojskowej ( Dz.U nr 77, poz. 509).

Jest to akt wykonawczy do art. 134 a,  ust. 12 ustawy o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U z 2004 r., nr 241, poz. 2416, z póżn. zm.).

Przepisy rozporządzenia określają:

 1.  Sposób obliczania poniesionych przez pracodawców kosztów z tytułu:
  a) zatrudnienia nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy w okresie odbywania przez tego żołnierza ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej,
  b) powierzenia zastępstwa żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy w okresie odbywania przez tego żołnierza ćwiczeń wojskowych lubpełnienia okresowej służby wojskowej innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy,
  c) wypłaty odprawy pracownikowi, będącemu żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy, powołanemu po raz pierwszy do pełnienia okresowej służby wojskowej,
  d) wypłaty wynagrodzenia pracownikowi, będącemu żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy, powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych za okres tych ćwiczeń;
 2. Wzór wniosku o wypłatę świadczenia rekompensującego poniesione przez pracodawcę koszty;
 3. Sposób dokumentowania przez pracodawcę poniesionych kosztów;
 4. Sposób i tryb ustalania oraz wypłacania świadczenia rekompensującego koszty.

 

W myśl obowiązujących przepisów pracodawca zobowiązany jest urlopować pracownika będącego jednocześnie żołnierzem NSR na czas czynnej służby wojskowej. W czasie nieobecności tego pracownika pracodawca nie będzie ponosił kosztów wynikających ze stosunku pracy. Pracodawcy będzie przysługiwało świadczenie pieniężne, za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez takiego żołnierza rezerwy, w oparciu o następujące zasady:

 • świadczenie będzie rekompensowało koszty poniesione przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy, lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także z tytułu wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy przed powołaniem do służby okresowej;
 • koszty nie będą obejmowały wynagrodzenia pracownika zastępującego żołnierza rezerwy, w okresie odbywania przez niego ćwiczeń wojskowych, jeżeli żołnierz ten nie otrzymywał za ten okres wynagrodzenia od zatrudniającego go pracodawcy;
 • wypłata świadczenia nastąpi na udokumentowany, podpisany przez pracodawcę, i złożony w terminie wniosek przesłany szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, nie później niż przed upływem dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych, a w przypadku pełnienia przez żołnierza rezerwy okresowej służby wojskowej nie później niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu pełnienia tej służby;
 • kwotę świadczenia ustali szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy  i wypłaci w okresie miesiąca od dnia otrzymania wniosku na wskazany w nim rachunek bankowy; 
 • odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej, niż wskazana we wniosku pracodawcy, nastąpi w drodze decyzji administracyjnej;
 • kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 (art. 134a ust. 8 ustawy o powszechnym obowiązku obrony w brzmieniu obowiązującym od 01.08.2014 r.) dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
 • wysokość świadczenia będzie ustalana i wypłacana jednorazowo za czas odbywania ćwiczenia wojskowego, w przypadku okresowej służby wojskowej za dany miesiąc jej pełnienia;
 • jeżeli żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy będzie zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców, świadczenie będzie przysługiwało wszystkim zatrudniającym go pracodawcom, proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów, z uwzględnieniem faktu, że wysokość świadczenia dla jednego pracodawcy za każdy dzień odbytych ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać kwoty 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw;
  wydatki z tytułu wypłaty świadczeń będą pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl

  
 • BIP