Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce

ul. Sienkiewicza 45 07-409 Ostrołęka

 

                e-mail: wkuostroleka@ron.mil.pl

 

 

Godziny pracy:

- poniedziałek - godz. 7:30 do 18:00

- od wtorku do piątku - godz. 7:30 do 15:30

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostrołęce

przyjmuje interesantów wnoszących skargi, wniosków i petycji:

w każdy poniedziałek od godz. 11:00 do 13:00

oraz dodatkowo od 15:30 do 17:00

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

nr tel. 261 384 435.

 

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie 

przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji:

w każdy poniedziałek od godz. 11:00 do 13:00

oraz dodatkowo od 15:30 do 17:00

po uprzednim uzgodnieniu terminu z Sekretarzem Szefa WSzW

nr tel. 22 822 08 89, 261 826 008, 261 826 789

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

dla petentów Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce

dotycząca ochrony danych osobowych

- Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO.

- Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Ostrołęce
z siedzibą: ul. Sienkiewicza 45, 07–409 Ostrołęka, nr tel. (29) 764 42 41,
261 384 419, 261 384 435, adres e-mail:
wkuostroleka@ron.mil.pl .

- Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostrołęce pełni Pan mgr Grzegorz WOJCIECHOWSKI.
Kontakt: e-mail  b.wojciechowski@ron.mil.pl  tel.: 261 384 431;  listownie: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce, ul. Sienkiewicza 45, 07–409 Ostrołęka.

- Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych WKU
w Ostrołęce na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego - Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

- Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

- Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych
w RODO, prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

- W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

- W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 


 

Centrala telefoniczna WKU w Ostrołęce:

Dyżurka/Portier – tel. 261 384 419

Fax – tel. 261 384 410

 

Komendant WKU – tel. 261 384 420,

Sekretariat Komendanta WKU – tel. 261 384 435

Rzecznik prasowy -  tel. 261 384 430

 

W poszczególnych sprawach… możesz dzwonić na podane w tabeli numery telefonów:

 

Numer telefonu

Rekonwersja

261 384 432

Koordynator ds. weteranów i poszkodowanych

261 384 432

Zwrot kosztów podróży osobom wzywanym do WKU

261 384 415

Kwalifikacja wojskowa

261 384 430

Szkolnictwo wojskowe

261 384 433

Służba przygotowawcza

261 384 433

Wojska Obrony Terytorialnej 
(Terytorialna Służba Wojskowa)

261 384 436

261 384 437

Legia Akademicka

261 384 430

Narodowe Siły Rezerwowe

261 384 434

261 384 403

Zawodowa służba wojskowa

261 384 403

Ćwiczenia wojskowe

261 384 423

Wydawanie duplikatów książeczek wojskowych

261 384 427

261 384 429

Wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej oraz o uregulowanym stosunku do służby wojskowej

261 384 427

261 384 429

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl

    
  • BIP