Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
wkuostroleka@ron.mil.pl

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce

ul. Sienkiewicza 45 07-409 Ostrołęka

 

                e-mail: wkuostroleka@ron.mil.pl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku - godz. 7:30-15:30

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostrołęce przyjmuje interesantów wnoszących skargi, wnioski lub prośby w każdy czwartek w godz. 15:00 do 17:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 261 384 435).

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

dla petentów Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce

dotycząca ochrony danych osobowych

- Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO

- Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Ostrołęce
z siedzibą: ul. Sienkiewicza 45, 07–409 Ostrołęka, nr tel.  261 384 419, 261 384 435,

adres e-mail:wkuostroleka@ron.mil.pl .

- Funkcję Inspektora Danych Osobowych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostrołęce pełni Pani mgr Agata SADŁOWSKA.
Kontakt: e-mail  a.sadlowska@ron.mil.pl  tel.: 261 384 401;  listownie: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce, ul. Sienkiewicza 45, 07–409 Ostrołęka.

- Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych WKU
w Ostrołęce na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego - Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r., poz. 1430 z późn. zm.) w związku
z obowiązującymi przepisami prawa.

- Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

- Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych
w RODO, prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

- W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

- W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.


 

Centrala telefoniczna WKU w Ostrołęce:

Dyżurka/Portier – tel. 261 384 419

Fax – tel. 261 384 410

 

Komendant WKU – tel. 261 384 420,

Sekretariat Komendanta WKU – tel. 261 384 435

Rzecznik prasowy -  tel. 261 384 430

 

W poszczególnych sprawach… możesz dzwonić na podane w tabeli numery telefonów:

 

Numer telefonu

Rekonwersja

261 384 432

Koordynator ds. weteranów i poszkodowanych

261 384 432

Zwrot kosztów podróży osobom wzywanym do WKU

261 384 415

Kwalifikacja wojskowa

261 384 430

Szkolnictwo wojskowe

261 384 433

Służba przygotowawcza

261 384 433

Wojska Obrony Terytorialnej 
(Terytorialna Służba Wojskowa)

261 384 435

261 384 430

Legia Akademicka

261 384 430

Narodowe Siły Rezerwowe

261 384 434, 261 384 403

Zawodowa służba wojskowa

261 384 403

Ćwiczenia wojskowe

261 384 442

261 384 423

Wydawanie duplikatów książeczek wojskowych

261 384 427, 261 384 429

Wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej oraz o uregulowanym stosunku do służby wojskowej

261 384 427, 261 384 429

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl