Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Publiczne zadania zlecone

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Minister Obrony Narodowej może udzielać wsparcia finansowego wyłącznie organizacjom pozarządowym, wyłącznie w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego, z zachowaniem procedur określonych ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja ubiegająca się o realizację zadania publicznego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej musi prowadzić działalność statutową w zakresie objętym wsparciem. Podstawą ubiegania się o dotację jest zapoznanie się z ogłoszeniem Otwartego Konkursu Ofert, które zamieszczane jest na stronie internetowej www.bip.mon.gov.pl oraz w zakładce Publiczne zadania zlecone, a następnie Otwarty Konkurs Ofert i złożenie oferty realizacji zadania publicznego. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje komisja ds. zlecania zadań publicznych. (inf. www.wojsko-polskie.pl)

Więcej informacji na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl

Aktualne otwarte konkursy ofert -> www.wojsko-polskie.pl

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl

    
  • BIP