Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

Powołanie do służby przygotowawczej w 2019 roku realizowane będzie w nastąpujących terminach:

1. na potrzeby korpusu szeregowych (wymagane wykształcenie minimum gimnazjalne)

         I turnus – od dnia 7 stycznia do dnia 26 kwietnia
         II turnus – od dnia 6 maja do dnia 23 sierpnia
         III turnus:
                           - od dnia 2 września do dnia 20 grudnia
                           - od dnia 23 września o dnia 20 grudnia

2. na potrzeby korpusu podoficerów (wymagane minimum wykształcenie średnie)

I turnus – od dnia 4 lutego do dnia 31 maja
II turnus – od dnia 1 lipca do dnia 25 października.

3. na potrzeby korpusu oficerów (wymagane wykształcenie wyższe magisterskie)

od dnia 7 stycznia do dnia 31 maja.

UWAGA: aktualnie nie planuje się realizacji w 2019 r. służby przygotowawczej w dwóch okresach (dla studentów) na potrzeby korpusu podoficerów
 

Na podstawie art. 98a - 98g ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144) w dniu 06 września 2010 r. Minister Obrony Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej. tekst rozporządzenia tutaj…(Rozporządzenie MON z dnia 16 marca 2015 r. rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej)

Jeżeli jesteś młodą, ambitną osobą, o dobrym stanie zdrowia, chcącą się rozwijać i jednocześnie podnosić swoje kwalifikacje, nie posiadasz jakiegokolwiek przeszkolenia wojskowego, Twoim marzeniem jest przygoda z wojskiem i chciał(a)byś to urzeczywistnić – nic prostszego, już dziś złóż wniosek w swoim WKU o powołanie do nowego rodzaju służby przeznaczonej dla ochotników tj. służby przygotowawczej.


Służba przygotowawcza adresowana jest do osób, które wcześniej nie pełniły żadnego rodzaju czynnej służby wojskowej oraz ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Służba ta pełniona będzie tylko na wniosek i za zgodą osoby zainteresowanej.


Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
1) co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
2) co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
3) co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:
1) oficerów – uczelnie wojskowe;
2) podoficerów – szkoły podoficerskie;
3) szeregowych – ośrodki szkolenia i jednostki wojskowe.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł: podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera, kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera, elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
1) dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
2) dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
3) dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.


Podczas odbywania służby przygotowawczej będziesz otrzymywać również odpowiednie uposażenie (wynagrodzenie) w korpusie osobowym:

· Oficerów - 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1500 zł

· Podoficerów - 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1000 zł

· Szeregowych - 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 750 zł

Po ukończeniu służby przygotowawczej i przeniesieniu do rezerwy otrzymasz również stosowną odprawę.

Bliższych, szczegółowych informacji udzielają Wojskowe Komendy Uzupełnień.


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA. PODSTAWOWE INFORMACJE


Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień.


Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

1) odpis świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
2) życiorys;
3) odpis skrócony aktu urodzenia;
4) inne dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.


W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.


Wojskowy komendant uzupełnień może złożyć osobie pisemną propozycję ubiegania się o powołanie do tej służby, w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych i posiadanej wiedzy o kwalifikacjach tej osoby przydatnych do tej służby i wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


Osoba po wyrażeniu zgody na propozycję ubiegania się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek oraz wymagane dokumenty.


Postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek, obejmuje:

1) analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
2) rozmowę kwalifikacyjną.


Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji
w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej lub braku tej rekomendacji stanowią:
1) wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikający z treści świadectw
i innych dokumentów, a także kierunek i rodzaj studiów;
2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
3) potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

 

Rozmowa kwalifikacyjna powinna mieć charakter oceniający:
1) predyspozycje do kształcenia w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia na potrzeby określonego korpusu;
2) motywacje do pełnienia służby przygotowawczej oraz wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana rozkazem dziennym wojskowego komendanta uzupełnień komisja rekrutacyjna w składzie:

1) przewodniczący;
2) dwaj członkowie, w tym sekretarz.


W postępowaniu rekrutacyjnym może uczestniczyć, za zgodą wojskowego komendanta uzupełnień, z głosem doradczym przedstawiciel komendanta lub dowódcy jednostki wojskowej, w której osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej będzie pełniła tę służbę.


Z postępowania rekrutacyjnego sporządza się sprawozdanie zawierające rekomendację komisji rekrutacyjnej w sprawie powołania danej osoby do służby przygotowawczej lub wskazanie przyczyn braku takiej rekomendacji.


Wojskowy komendant uzupełnień, po otrzymaniu rekomendacji kieruje osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadającą orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej, do:

1) wojskowej komisji lekarskiej:
a) w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,
b) w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;
2) wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.


Wojskowy komendant uzupełnień umarza postępowanie prowadzone w sprawie powołania osoby do służby przygotowawczej w przypadku:

1) negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;
2) niestawienia się do wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub na rozmowę kwalifikacyjną w określonym terminie i miejscu.


Powołanie do służby przygotowawczej następuje za pomocą kart powołania w której podaje się termin i miejsce stawienia się do służby przygotowawczej i zwolnienia z niej,
a w przypadku jej pełnienia w kilku okresach – również terminy stawienia się do niej oraz zwolnienia z niej w danym okresie.


O powołaniu do służby przygotowawczej i terminie stawienia się do jej pełnienia wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia:
1) komendanta;
2) pracodawcę zatrudniającego osobę powołaną do służby przygotowawczej;
3) rektora uczelni – w przypadku powołania do służby przygotowawczej pełnionej
w kilku okresach osoby będącej studentem.


Ochotnik posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego z dniem rozpoczęcia służby przygotowawczej stają się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.


Przyjęcie osoby do szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia obejmuje:
1) potwierdzenie jej tożsamości;
2) ujęcie w ewidencji szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia;
3) przeprowadzenie badań lekarskich i zabiegów sanitarnohigienicznych;
4) umundurowanie i wyekwipowanie osobiste;
5) określenie specjalności wojskowej;
6) przydzielenie do pododdziału;
7) nadanie stopnia wojskowego i tytułu wojskowego;
8) dopełnienie obowiązku meldunkowego;
9) poinformowanie o możliwości i warunkach zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


W celu przeprowadzenia przyjęcia, komendant ośrodka lub szkoły:
1) powołuje komisję w składzie:
a) przewodniczący – zastępca komendanta,
b) członkowie:
– oficer lub podoficer grupy osobowej administracji wojskowej,
– oficer korpusu osobowego logistyki,
– lekarz,
– oficer lub podoficer wychowawczy,
– psycholog – konsultant komendanta do spraw profilaktyki psychologicznej, jeżeli jest zatrudniony w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia;


Dzień stawienia się osoby w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia, stwierdzony w rozkazie dziennym komendanta, jest dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej.


Czas trwania kształcenia żołnierza służby przygotowawczej obejmuje następujące okresy:
1) okres kształcenia podstawowego;
2) okres kształcenia specjalistycznego, w tym praktyka dowódcza w jednostkach wojskowych, w przypadku żołnierza kształconego na potrzeby korpusu oficerów albo podoficerów.


Żołnierz, niezależnie od jego przeznaczenia do poszczególnych korpusów, w początkowym okresie kształcenia w służbie przygotowawczej podlega jednolitemu programowi przygotowującemu, w stopniu podstawowym, do pełnienia czynnej służby wojskowej.


Żołnierz, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, po upływie trzech tygodni od rozpoczęcia kształcenia składa przysięgę wojskową.


Po zakończeniu początkowego okresu kształcenia podstawowego żołnierz kształcący się na:
1) oficera albo podoficera – odbywa kształcenie specjalistyczne w szkołach wojskowych, przygotowujące go do objęcia obowiązków, odpowiednio na szczeblu dowódcy plutonu lub dowódcy drużyny;
2) szeregowego – odbywa kształcenie specjalistyczne w ośrodkach szkolenia oraz
w razie potrzeby w jednostkach wojskowych.


Na zakończenie kształcenia żołnierz składa przed komisją egzaminacyjną powołaną przez komendanta lub dowódcę odpowiednio egzamin:
1) końcowy – kształcący się na szeregowego;
2) na podoficera – kształcący się na podoficera;
3) na oficera – kształcący się na oficera.


Żołnierzowi, który zdał egzamin, komendant lub dowódca nadaje specjalność wojskową, zgodnie z którą był kształcony, i mianuje go na stopień wojskowy:
1) starszego szeregowego (starszego marynarza) – z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski, po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych, jeżeli był kształcony na potrzeby korpusu podoficerów;
2) kaprala – z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień oficerski, po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych, jeżeli był kształcony na potrzeby korpusu oficerów.


Żołnierz, który nie zdał egzaminu, komendant lub dowódca zwalnia ze służby przygotowawczej i przenosi do rezerwy, jako żołnierza rezerwy, w stopniu szeregowego (marynarza) lub w stopniu starszego szeregowego (starszego marynarza).


W czasie kształcenia specjalistycznego lub w drugim okresie pełnienia służby przygotowawczej żołnierz może składać wnioski o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, kształci się na potrzeby korpusu podoficerów. Służbę przygotowawczą pełni się w dwóch okresach, z tego:

1) w pierwszym okresie trwającym do trzech miesięcy;
2) w drugim okresie trwającym do dwóch miesięcy.


Z dniem stawienia się do pierwszego okresu pełnienia służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje stopień szeregowego (marynarza) i tytuł kadeta.
Okresy służby przygotowawczej są pełnione w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów w czasie letnich przerw wakacyjnych.


Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, zdaje egzamin na podoficera, na zakończenie drugiego okresu kształcenia.
Żołnierza, który zdał egzamin na podoficera , komendant mianuje na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) – z dniem zwolnienia z drugiego okresu pełnienia służby przygotowawczej, z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski, po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych. Żołnierza, który nie zdał egzaminu, komendant zwalnia ze służby przygotowawczej i przenosi do rezerwy, jako żołnierza rezerwy, w posiadanym przez niego stopniu wojskowym.


Komendant lub dowódca zwalnia żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą z czynnej służby wojskowej w ostatnim dniu trwania tej służby. O zwolnieniu żołnierza z czynnej służby wojskowej oraz o przeniesieniu żołnierza do rezerwy komendant lub dowódca zawiadamia WKU, a w przypadku zwolnienia studenta, w tym z pierwszego okresu pełnienia służby przygotowawczej, wojskowy komendant uzupełnień powiadamia rektora danej uczelni.


Żołnierz zwolniony ze służby przygotowawczej z dniem tego zwolnienia traci tytuł:
1) elewa – jeżeli był kształcony na potrzeby korpusu szeregowych;
2) kadeta – jeżeli pełnił służbę przygotowawczą w kilku okresach i nie stawił się do drugiego okresu jej pełnienia w określonym czasie i miejscu;
3) kadeta lub podchorążego – jeżeli został zwolniony


Utrata tytułu kadeta lub podchorążego następuje również z dniem:
1) mianowania na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów – w przypadku osoby posiadającej tytuł kadeta;
2) mianowania na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów – w przypadku osoby posiadającej tytuł podchorążego.


Żołnierz podlega opiniowaniu służbowemu w formie opinii służbowej lub oceny służbowej.


Pobierz - Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl

    
  • BIP