Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Weterani działań poza granicami kraju
Ustawa z 19  sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa  (Dz. U nr 205, poz. 1203), która przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym  szereg uprawnień.
Status weterana działań poza granicami państwa mogą ubiegać  się osoby, które brały udział w misji na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

 

 

  • misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewnienia bezpieczeństwa państwa,  nieprzerwanie  przez okres, na jaki została skierowana, jednak  nie krócej niż przez okres 60 dni    
  • grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej łącznie przez  okres nie krótszy niż 60 dni.

    Z kolei weteran poszkodowany w działaniach poza granicami państwa to  osoba, która  biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

 

           Status weterana – żołnierza w kilku krokach 

 

KROK 1. Sprawdź czy brałeś udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej,

 

KROK 2.  Jeżeli tak, to uzyskaj  zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej, w której ostatnio odbywasz lub pełniłeś służbę lub od wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo właściwego kierownika archiwum wojskowego Zaświadczenie stanowi załącznik nr 1 łącznik do rozporządzenia szefa MON z 16 lutego 2012 ( Dz. U. z 29.02 z 2012 , poz. 229) w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu.

 

Zaświadczenie powinno zawierać:

 

·         imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana,
·         numer PESEL,
·         nazwę i rodzaj działania poza granicami państwa, w którym uczestniczyłeś,
·         okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa,
·         zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję podczas udziału w działaniach poza granicami państwa.

 

KROK 3. Uzyskaj zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o tzw. niekaralności Odpowiedni formularz o niekaralności można uzyskać w  punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju (WYKAZ PUNKTÓW)

 

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego kosztuje 50 zł. Ustawowy czas oczekiwania na ten dokument o niekaralności to 30 dni, ale  można go otrzymać nawet od reki - zależy to od  sądu, ilości spraw, dobrej woli, itp.)Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w biurze informacyjnym Krajowego Rejestru bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

 

KROK 4. Przygotuj wniosekdo  ministra obrony narodowej
Dokumenty przesłane do szefa MON powinny zawierać:
  • wniosek do Ministra Obrony Narodowej,
  • zaświadczenie o pełnieniu służby poza granicami państwa,
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

 

KROK 5 . Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres:

 

Minister Obrony Narodowej
00-909 Warszawa
ul. Klonowa 1

 

Przyznanie statusu weterana następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Legitymację powinniśmy otrzymać w okresie nie dłuższym niż 60 dni od daty  uprawomocnienia się decyzji. 


            Status weterana poszkodowanego  - żołnierza

 

 Status weterana – poszkodowanego  mogą od dnia 30 marca 2012 r. uzyskać osoby, które  brały udział - na podstawie skierowania - w działaniach poza granicami państwa i doznały uszczerbku na zdrowiu  wskutek wypadku. 

 

KROK 1.  Obowiązują identyczne zasady postępowania jak przy ubieganiu się o status  weterana żołnierza (wyżej przedstawione: KROK 1, KROK 2, KROK 3), 

 

KROK 2. Art. 8 ustawy przewiduje, że ponadto podstawą do ubiegania o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są takie dokumenty jak:
  • protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej,
  • orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
  • decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie;

 

Do wniosku w sprawie uzyskania statusu weterana poszkodowanego należy załączyć dokumenty wymienione powyżej. Obowiązkowo ksero tych dokumentów musi posiadać adnotację "Za zgodność
z oryginałem" - które można uzyskać w WKU (Wydział I) lub organie kadrowym każdej JW.
W ostateczności można udać się do notariusza - który notarialnie potwierdzi zgodność duplikatów
z oryginałami.

 

Dokumenty te należy wysłać listem poleconym na adres
Minister Obrony Narodowej
00-909 Warszawa
ul. Klonowa 1

 

Przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego - żołnierza następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego określa procentową wysokość  uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku  pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań  lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze. Zgodnie z art. 36 ustawy dokument powinien zawierać wysokość dodatku określonego jako procent podstawy wymiaru, którą stanowi najniższa emerytura. Egzemplarz decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego powinien zostać przesłany do Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji.

 


Należy także pamiętać, że aby w pełni korzystać z przysługujących uprawnień - zwłaszcza dotyczących publicznej służby zdrowia  i kontynuacji leczenia w  kraju - należy jeszcze posiadać legitymację osoby poszkodowanej poza granicami kraju.

 

 OPIEKUN INDYWIDUALNY WKU – Pan Andrzej LASKOWSKI – tel. 261 384 432 lub 29 764-42-41, fax 261 384 410

 << więcej >>

 
 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl