Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Współpraca ze szkołami

Możliwości i zasady współpracy resortu obrony narodowej ze szkołami realizującymi innowacje pedagogiczne rozszerzające przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, tj. prowadzącymi tzw. klasy wojskowe, określają zapisy Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Powyższe przepisy umożliwiają dowódcom jednostek wojskowych współpracę ze szkołami, jako partnerami społecznymi, w tym udział ekspertów wojskowych w merytorycznym przygotowaniu zajęć szkolnych, pokazy sprzętu wojskowego, pomoc logistyczna w przygotowaniu przedsięwzięć szkoły, a także udostępnianie pomieszczeń do realizacji wybranych zajęć, np. hal sportowych na zajęcia wychowania fizycznego (zakładki Plany współpracy i Porozumienia o współpracy). Na podstawie odrębnych przepisów możliwe jest także przekazanie szkole mienia ruchomego uznanego za zbędne w Siłach Zbrojnych (zakładka Nieodpłatne przekazywanie partnerom społecznym mienia zbędnego w Siłach Zbrojnych) i materiały dydaktyczne.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie MON udziela wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w sferze obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych (zakładka Publiczne zadania zlecone). Wiele projektów stowarzyszeń i fundacji realizowanych jest wspólnie m.in. ze szkołami lub bezpośrednio dotyczy młodzieży szkolnej, uczącej się w tzw. klasach wojskowych, np. Cykl szkoleniowy zajęć uzupełniających dla uczniów klas ogólnokształcących o profilu wojskowym „Commando 2015”, organizowany przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando”.

Jedną z form wspierania szkół jest Ogólnopolskie Forum Szkół – coroczne przedsięwzięcie, organizowane przez Departament Komunikacji Społecznej (we wcześniejszych latach Departament Wychowania i Promocji Obronności), w celu wspólnego działania na rzecz edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży szkolnej (zakładka Szkolenia, fora, warsztaty). (info. www.wojsko-polskie.pl)

Więcej informacji na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl

    
  • BIP